Kategoria: Ekonomia

TRUDNO OCZEKIWAĆ

Trudno oczekiwać, by dążące do mak­symalizacji zysku firmy w tej branży były duże, ponieważ firmy osiągające poziom produkcji wyższy niż ql łatwo mogłyby ulec konkurencji cenowej mniejszych firm ponoszących niższe koszty. Rysunek  obrazuje długookresową krzywą kosztów przeciętnych firmy, która działa

NATURALNY MONOPOL

Bez względu na to, jak firma ta będzie zwiększać produkcję, jej długookresowa krzywa kosztów przeciętnych będzie stale nachylona w dół. Mogą występować tam dyzekonomie skali, ale pojawiają się one przy poziomach produkcji znacznie przekraczających skalę efektywnego rynku ńa produkt firmy.

PRZY ZAŁOŻENIU

Krzywe kosztów przeciętnych które przedstawiliśmy kreślone były przy założeniu, że ceny zasobów pozostawały brz zmiany. Jest to bardzo istotne założenie. Jeżeli ceny te zmieniają się, zmienią się również krzywe kosztow przeciętnych. Krzywa kosztów krańcowych również może się zmienić, w zależności

STAŁY KOSZT

Jeżeli wzrasta koszt stały taki jak stawka ubezpieczenia, wzrośnie przeciętny koszt całkowity, przesuwając krzywą przeciętnych kosztów całkowitych. Krótkoterminowa krzywa kosztów krańcowych nie przesunie się jednak, ponieważ na koszt krańcowy koszt stały nie wywiera żadnego wpływu. Krzywa kosztu krańcowego jest wywiedziona

W DŁUGIM OKRESIE

Przy wielkości produkcji równej qx cena znowu będzie równa kosztowi krańcowemu. Cięcie programu produkcyjnego miało miejsce ponieważ koszt krańcowy wytworzenia q2 – qx jednostek wyrobu przekracza teraz cenę. Innymi słowy wzrost kosztów zmiennych wywołuje zmniejszenie produkcji firmy.Ponieważ zmiana przeciętnych kosztów

EFEKTYWNIE TECHNICZNE

Krzywe kosztów przedstawione w niniejszym i w poprzednich rozdziałach były oparte na założeniu, że producent wybrał najbardziej technicznie efektywną, z punktu widzenia kosztów, możliwą kombinację zasobów na każdym poziomie produkcji. To znaczy, że zasoby były w pełni wykorzystane, wytwarzały tyle,

EFEKTYWNA KOMBINACJA ZASOBÓW

Aby zrozumieć, w jaki sposób firma określa swą najbardziej efektywną kom­binację zasobów, musimy pamiętać, że działa ona w warunkach malejących krańcowych przychodów. Firma będzie zawsze produkować w ramach tej części krzywej kosztów krańcowych, która wznosi się w górę; koszty krańcowe

KRAŃCOWY PRODUKT ZASOBÓW

Wiemy więc, że krańcowy produkt zasobów zmienia się wraz ze skalą (wielkością) ich zaangażowania. Aby jednak dokładnie określić, jaka kombinacja zasobów musi być zaangażowana w celu osiągnięcia danego poziomu produkcji, musimy znać nie tylko produkt krańcowy, ale i ceny pracy

OKREŚLONY RODZAJ

Ten rodzaj krzywej określony jest mianem izokoszty. Izokoszta jest krzywą, która pokazuje różne kombinacje zasobów które mogą być zaangażowane przy danym poziomie nakładów i danych cenach zasobów. Dla różnych poziomów produkcji występują różne izokoszty. Im wyższa produk­cja, tym wyżej położona

IZOKWANTA KOSZTÓW

W punkcie a izokwanta kosztów IC2 jest styczna do izokwąnty IQ2. Firma wytwarza tyle, ile jest w stanie -150 par dżinsów dziennie – przy nakładach $600. Gdyby wydatkowała taką samą kwotę ale zużywałaby więcej pracy lub więcej kapitału, przeszłaby na