Kategoria: Ekonomia

PODSTAWOWA SIŁA MOTYWUJĄCA

Ich podstawową siłą motywującą jest dążenie do osiągnięć. Uznanie, że są inne, conajmniej równie ważne motywy działań przedsiębiorczych, poza ‚ tymi, które uwzględniane są przy budowie modeli ekonmicznych, spowodowałoby, że ekonomia stała by się : bardziej dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Dla pełnego

PRZECIĘTNY KOSZT ZMIENNY

Przeciętny koszt zmienny (average variable cost – A VC) to całkowite koszty zmienne podzielone przez liczbę wyprodukowanych jednostek wyrobu.Przy poziomie produkcji równym jednej jednostce wyrobu, przeciętny koszt zmienny musi być równy kosztowi krańcowemu. Przy produkcji większej niż jedna jednostka koszt

POZA PUNKTEM MALEJĄCYM

Poza punktem malejących przychodów koszt krańcowy wzrasta, ale przeciętny koszt zmienny spada przez pewien czas w dalszym ciągu. Dopóty, dopóki koszt krańcowy jest niższy niż przeciętny koszt zmienny, przeciętny koszt zmienny musi kontynuować spadek. Obie krzywe spotykają się przy poziomie

PRZECIĘTNY KOSZT STAŁY

Punkt, w którym krzywa kosztu krańcowego przecina się z krzywą prze­ciętnego kosztu średniego musi być najniższym punktem krzywej przeciętnych kosztów zmiennych. Przed tym przecięciem przeciętny koszt zmienny musi spadać. Po nim przeciętny koszt zmienny musi iść w górę. Z tego

KRZYWA PRZECIĘTNEGO KOSZTU

Krzywa przeciętnego kosztu całkowitego jest wynikiem sumowania w pionie krzywej przeciętnych kosztów stałych i krzywej przeciętnych kosztów zmiennych.  Ponieważ przeciętny koszt całkowity jest sumą przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych, przeciętny koszt stały można oblicżyć przez odjęcie przeciętnej kosztu

ZWIĘKSZONA SKALA DZIAŁALNOŚCI

Poczynając od tego miejsca krzywa przeciętnych kosztów stałych nie będzie przedstawiona na wykresach, ponieważ komplikowałoby to obraz bez dostarczania nowych informacji. Przeciętny koszt stały będzie symbolizowała pionowa odległość między krzywą przeciętnych kosztów całkowitych, a krzywą przeciętnych kosztów  zmiennych przy każdym  

CO WYWOŁUJE DYZEKONOMIE SKALI?

Co wywołuje dyzekonomie skali? Ekonomiści uważają, że powyżej pewnej skali \ działalności osobiste współzależności występujące między pracownikami stają się zbyt ”skomplikowane i mdo klarowne,”co’zaklóća raczej^niż przyczynia się do wyższej produktywności. Ludzie znajdujący się blisko szczytu hierarchii organizacyjnej mogą stracić kontakt

KIEDY FIRMA ZMIENI SKALĘ SWOJEGO DZIAŁANIA

Kiedy firma zmieni skalę swojego działania? Na rynkach pełnych ryzyka i niepewności co do rzeczywistych kosztów i popytu, jest to trudne pytanie. Idealnie, firma zmieni skalę jak tylko stanie się rentowna  przy wielkości produkcji równej ql. Przed osiągnięciem qt przeciętny

DŁUGOOKRESOWA KRZYWA

Zakładając, że występuje dużo więcej możliwych skal działania niż te, które przedstawione są na , ścieżka ekspansji firmy może być uznana za pojedynczą, ogólną krzywą która obejmuje wszystkie krótkoterminowe krzywe  kosztów przeciętnych. Taka krzywa pokazana jest  i następnie powtórzona ,

BARDZO RÓŻNY WYGLĄD

Jeśli długookresowy koszt podnosi się, jak dzieje się to w następnej części  wówczas wynika to stąd, że długookresowy koszt krańcowy musi skierować się w górę. Tak więc w jakimś punkcie – qx długookresowy koszt krańcowy musi skierować się w górę,